Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4037/VPCP-QHQT
V/v báo cáo ADB chủ trương tái cơ cấu nguồn vốn cho vay ưu đãi ADF từ năm 2017.

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 54/TTr-NHNN ngày 19 tháng 5 năm 2014) về việc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) chủ trương tái cơ cấu nguồn vốn cho vay và chấm dứt cho vay mới bằng nguồn vốn ưu đãi (ADF) từ năm 2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đồng ý với báo cáo trên và giao:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan:

- Tiếp tục cập nhật, trao đổi thường xuyên với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trong quá trình tham vấn, hoàn thiện Đề án của ADB; báo cáo Chính phủ để có các chỉ đạo cần thiết và kịp thời trong quá trình phê duyệt và triển khai các chương trình/dự án do ADB tài trợ sau khi Đề án được thông qua;

- Tổ chức vận động ADB hỗ trợ thiết thực và dành cho Việt Nam những điều kiện ưu đãi nhất có thể về vốn tài trợ trong điều kiện Việt Nam đã bước sang nhóm nước thu nhập trung bình thấp kể cả việc kéo dài thời hạn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của ADB trong thời gian tới.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan đôn đốc việc thực hiện các dự án đang sử dụng vốn ADF để đảm bảo chất lượng và hiệu quả thực hiện danh mục tổng thể; rà soát, đánh giá kỹ các dự án dự kiến sử dụng vốn ADF nhằm lựa chọn những chương trình/dự án có tính khả thi và chuẩn bị tốt để đưa vào danh mục vay vốn ADF trong năm tài khóa 2015 - 2016.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).AT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên