Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 829/TCT-CS
V/v miễn tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3615/CT-HKDTK ngày 12/9/2019 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An đề nghị hướng dẫn về việc miễn tiền sử dụng đất dự án xây dựng Chung cư cũ Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4, Điều 15, Khoản 2 và các Điểm a, b, c, d, đ Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư;

- Căn cứ Khoản 3 Điều 112 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Liên quan đến việc giải quyết vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Nghệ An nêu, Bộ Xây dựng (cơ quan chủ trì trình chính phủ ban hành Nghị định số 101/2015/NĐ-CP) đã có công văn số 59/BXD-QLN ngày 22/3/2017 và công văn số 262/BXD-QLN ngày 18/9/2017.

Ngày 20/4/2018, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 3654/VPCP-CN ngày thông báo ý kiến Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về “Chính sách ưu đãi đầu tư áp dụng với Dự án cải tạo Khu A, Khu chung cư cũ Quang Trung, thành phố Vinh”.

Căn cứ quy định và hồ sơ sử dụng đất dự án thực tế nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Nghệ An quyết định theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nghệ An biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Đầu tư Đô thị Dầu khí Quang Trung;
- Cục QLCS-BTC;
- Vụ CST-BTC;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang