Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH,
CHỨNG THỰC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 829/HTQTCT-HT
V/v hướng dẫn thực hiện tạm thời thủ tục đăng ký giám sát việc giám hộ

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Long An

Trả lời Công văn số 2893/STP-HCTP ngày 27/7/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết đối với việc thực hiện thủ tục đăng ký giám sát giám hộ, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 51 của Bộ luật Dân sự: Người thân thích của người được giám hộ thỏa thuận cử người giám sát việc giám hộ trong số những người thân thích hoặc chọn cá nhân, pháp nhân khác làm người giám sát giám hộ. Trường hợp không có người thân thích của người được giám hộ hoặc nhũng người thân thích không cử, chọn được người giám sát việc giám hộ thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người giám hộ cử cá nhân hoặc pháp nhân giám sát việc giám hộ, việc cử, chọn người giám sát giám hộ phải được sự đồng ý của người được cử, chọn. Trường hợp có tranh chấp về việc cử, chọn người giám sát giám hộ thì Tòa án quyết định.

Trong cả 3 trường hợp trên, sau khi cử, chọn được người giám sát giám hộ thì người này phải thực hiện thủ tục đăng ký giám sát giám hộ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ nếu việc giám sát việc giám hộ liên quan đến tài sản của người được giám hộ.

Do Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, trong khi Luật hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 nên trong các văn bản này không có quy định chi tiết về thủ tục đăng ký giám sát giám hộ. Để bảo đảm quyền lợi của người dân trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, nếu có yêu cầu đăng ký giám sát việc giám hộ, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị Sở Tư pháp tạm thời hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ thực hiện đăng ký việc giám sát giám hộ tương tự như thủ tục đăng ký giám hộ. Về hồ sơ, đề nghị tạm thời sử dụng mẫu Tờ khai, mẫu Trích lục gửi kèm Công văn này. Sau khi đăng ký giám sát giám hộ công chức tư pháp hộ tịch ghi chú việc đùng ký giám sát giám hộ vào mục “Ghi chú” trong sổ đăng ký giám hộ với nội dung: “Đã đăng ký giám sát việc giám hộ ngày...tháng...năm...; Họ tên người giám sát giám hộ...”, sau đó cấp Trích lục đăng ký giám sát giám hộ cho người yêu cầu.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trao đổi để Sở Tư pháp biết, hướng dẫn thực hiện. Trong quá triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực để được hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, HT(Ch).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nhâm Ngọc Hiển