Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8281/TXNK-PL
V/v nhập khẩu mặt hàng “Diammonium Phosphate 99%”

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần sản xuất & nhựa Hưng Thành Long.
(Đ/c: số 1, đường số 50D, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 02/CV-HTL ngày 20/7/2019 của Công ty Cổ phần sản xuất & nhựa Hưng Thành Long về việc nhập khẩu mặt hàng là chất “Diammonium Phosphate 99%”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phân loại:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Nhóm 31.05 áp dụng cho hàng hóa có mô tả “Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ, phospho và ka li; phân bón khác; các mặt hàng của Chương này ở dạng viên (tablet) hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg”.

2. Về chính sách:

a. Về thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ quy định tại Điều 4, Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.

b. Về thuế tự vệ:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 thì: Bộ Công thương quyết định việc áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ.

Căn cứ quy định tại Quyết định số 686/QĐ-BCT ngày 02/3/2018 của Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phân bón thì hàng hóa là phân bón DAP và MAP có mã HS: 3105.10.20, 3105.10.90, 3105.20.00, 3105.30.00, 3105.40.00, 3105.51.00, 3105.59 00, 3105.90.00 nhập khẩu vào Việt Nam, không thuộc đối tượng được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ quy định tại Quyết định này thì phải chịu thuế tự vệ chính thức.

Đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, hàng hóa thực tế nhập khẩu và liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để xác định mã số hàng hóa theo đúng quy định và được hướng dẫn cụ thể về chính sách thuế; liên quan đến việc áp dụng thuế tự vệ, trường hợp mặt hàng nhập khẩu không dùng trong ngành phân bón mà dùng trong ngành công nghiệp cao su thì đề nghị công ty liên hệ với Bộ Công thương để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty Cổ phần sản xuất & nhựa Hưng Thành Long được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PL(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương