Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8207/VPCP-KTN
V/v ủy quyền ký báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 11265/TTr-BGTVT ngày 27 tháng 9 năm 2016 về việc ủy quyền ký Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với nội dung Báo cáo nêu trên. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban QPAN của Quốc hội;
- Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Cao Lục