Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 819/TTg-KTTH
V/v xử lý vốn cho Dự án giao thông của tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận,

Xét đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3162/BKHĐT-KTĐPLT ngày 22 tháng 5 năm 2014; ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 6305/BTC-ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014) về việc đề xuất mức vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương đối với Dự án đường trục ven biển đoạn Hòa Thắng - Hòa Phú, tỉnh Bình Thuận (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh Bình Thuận trong kế hoạch hàng năm (từ năm 2015) tối đa không quá 790,587 tỷ đồng (bảy trăm chín mươi tỷ, năm trăm tám mươi bảy triệu đồng) để thực hiện Dự án; phần còn lại và phần tăng thêm (nếu có), Tỉnh chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện; thời gian hỗ trợ không quá 5 năm; cho phép Tỉnh được ứng trước phần vốn được ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện Dự án theo tiến độ. Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xử lý cụ thể theo quy định, bảo đảm hiệu quả đầu tư và đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ.

3. Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải giám sát để việc thực hiện Dự án tuân thủ đúng quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg:
- Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTN, V.III;
- Lưu: VT, KTTH(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng