Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7770/VPCP-KGVX
V/v hỗ trợ từ ngân sách Trung ương thực hiện công tác cai nghiện ma túy giai đoạn 2016-2020.

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Căn cứ đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4991/BKHĐT-LĐVX ngày 27 tháng 6 năm 2016), ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (ngày 06 tháng 9 năm 2016) về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách Trung ương thực hiện công tác cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các địa phương để thực hiện các Dự án đầu tư, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở cai nghiện cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 theo danh mục đã được phê duyệt tại văn bản số 2538/VPCP-KGVX ngày 12 tháng 4 năm 2016 với quy mô Dự án nhóm C.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để báo cáo);
- Các Bộ: Công an, Y tế;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
(danh sách kèm theo);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng;
Trợ lý TTg, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KGVX(3), vt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

DANH SÁCH

CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ CÓ DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo công văn số 7770/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 9 năm 2016)

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

5. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

6. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

7. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

8. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

9. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

10. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

11. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

12. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

13. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

14. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

15. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

16. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

17. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

18. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

19. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

20. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

21. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

22. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

23. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

24. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

25. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

26. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

27. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

28. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

29. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

30. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

31. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

32. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

33. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

34. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

35. Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

36. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

37. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

38. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang