Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8120/VPCP-QHQT
V/v tổ chức các hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6392/BKHĐT-KTĐN ngày 17 tháng 8 năm 2016 về việc tổ chức các hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức các hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi với nội dung và thành phần tham dự như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên. Thời gian tổ chức vào các ngày 17 và 18 tháng 10 năm 2016 tại Thái Nguyên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, các đối tác phát triển và Ban quản lý các Dự án chuẩn bị kỹ nội dung để các hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Vụ: TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng