Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8103/VPCP-KTTH
V/v xử lý thu phí, lệ phí, huy động đóng góp của nhân dân không đúng quy định

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

 

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 72/BC-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2016 về kết quả kiểm tra tình hình thu phí, đóng góp của nhân dân tại xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa:

1. Chỉ đạo công khai kết quả xử lý trước nhân dân và công luận.

2. Khẩn trương chỉ đạo để nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 2 văn bản số 6381/VPCP-KTTH ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, không để tình trạng thu phí, lệ phí, huy động đóng góp của nhân dân sai quy định xảy ra trên địa bàn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP;
- Các PTTg: Vương Đình Huệ, Trương Hòa Bình;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp