Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8071/VPCP-NN
V/v tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 13-NQ/TW trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2019

 

Kính gửi:

- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đài Truyền hình Việt Nam.

Về đề nghị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (văn bản số 552/TTr-LMHTXVN ngày 28 tháng 8 năm 2019) về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại văn bản nêu trên, Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp được tổ chức vào cuối tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

2. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan có liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, rà soát báo cáo tham luận trong đó cần tập trung đánh giá kết quả được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, vai trò của kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất mục tiêu, quan điểm và các giải pháp chủ yếu để phục vụ cho báo cáo tổng kết tại hội nghị toàn quốc đồng thời chuẩn bị tốt công tác hậu cần để đảm bảo việc tổ chức Hội nghị thiết thực, hiệu quả.

3. Đài Truyền hình Việt Nam chịu trách nhiệm đưa tin về việc tổ chức Hội nghị.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đài Truyền hình Việt Nam và các Bộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgCP Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TC, CT, XD, GTVT, KHCN, LĐTBXH, YT, TNMT, GDĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, CN;
- Lưu: VT, NN (2) Hg.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng