Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8019/VPCP-V.III
V/v chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 2, QH khóa XIV

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Ngoại giao, Nội vụ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội: Tài nguyên và Môi trường;
- Thanh tra Chính phủ.

 

Tổng Thư ký Quốc hội có Văn bản số 110/TTKQH-TH ngày 19 tháng 9 năm 2016 về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV (dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 10 năm 2016, bế mạc vào ngày 22 tháng 11 năm 2016). Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị:

a) Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 (trong đó có đề cập các giải pháp thực hiện 05 năm theo Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021);

b) Báo cáo của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

c) Báo cáo của Chính phủ về “Triển khai 17 mục tiêu, 109 chỉ tiêu trong văn kiện Đề án chuyển đổi thế giới của chúng ta: Chương trình nghị sự năm 2030 vì sự phát triển bền vững (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

d) Dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ;

đ) Dự án Luật quy hoạch;

e) Đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư kinh doanh; Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 (đề nghị khẩn trương chuẩn bị hồ sơ Tờ trình theo đúng quy định trước khi UBTVQH đồng ý bổ sung nội dung này vào Chương trình Kỳ họp).

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị:

a) Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 (trong đó có đề cập các giải pháp thực hiện 05 năm theo Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021);

b) Báo cáo của Chính phủ về kế hoạch tài chính 05 năm 2016 - 2020;

c) Báo cáo của Chính phủ về mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016 - 2020 (trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2011 - 2015);

d) Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp;

đ) Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi);

e) Báo cáo của Chính phủ về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2015 (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

g) Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp (đề nghị khẩn trương chuẩn bị hồ sơ Tờ trình theo đúng quy định trước khi UBTVQH đồng ý bổ sung nội dung này vào Chương trình Kỳ họp).

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình quốc phòng năm 2016 (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

4. Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị:

a) Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2016;

b) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

c) Báo cáo của Chính phủ về tình hình an ninh năm 2016 (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

d) Dự án Luật cảnh vệ;

đ) Dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

5. Bộ trưởng Bộ Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ: Công an, Quốc phòng chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2016;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về hoạt động tương trợ tư pháp (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

c) Chuẩn bị:

- Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

- Báo cáo của Chính phủ về công tác bồi thường của Nhà nước năm 2016 (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

- Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Luật thủ đô giai đoạn 2013 -2016 (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

- Báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thi hành Hiến pháp (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

- Dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

- Dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

d) Phối hợp chuẩn bị Dự án Luật đấu giá tài sản.

6. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị:

a) Báo cáo của Chính phủ về tình hình biển Đông sau khi có phán quyết của Tòa án trọng tài quốc tế (trong đó nêu rõ phản ứng của các nước và chủ trương, giải pháp của Việt Nam);

b) Báo cáo của Chính phủ về công tác đối ngoại Nhà nước năm 2016 (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

7. Bộ trưởng Bộ Nội vụ phối hợp chuẩn bị:

a) Dự án Luật về hội;

b) Dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

8. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc khắc phục hậu quả do sự cố môi trường liên quan đến Formosa (kết hợp thảo luận tại Hội trường cùng với kinh tế - xã hội);

b) Chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

9. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị:

a) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

b) Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo cơ chế chương trình mục tiêu quốc gia (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

c) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 26/2012/QH13 về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

d) Dự án Luật thủy lợi.

10. Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị:

a) Báo cáo của Chính phủ việc thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

b) Dự án Luật quản lý ngoại thương;

c) Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện các dự án lớn đầu tư chậm tiến độ, không hiệu quả, dư luận xã hội bức xúc đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Văn bản số 1757/VPCP-TH ngày 23 tháng 8 năm 2016 (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

d) Xem xét, phê chuẩn Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (đề nghị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tài liệu, đồng thời cân nhắc kỹ thời điểm trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn cho phù hợp với tình hình thực tế trong nước và quốc tế).

11. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị:

a) Báo cáo của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2015/QH13 về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

b) Báo cáo của Chính phủ về tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2016 (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

c) Dự án Luật đường sắt (sửa đổi).

12. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chuẩn bị Dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

13. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị Dự án Luật du lịch (sửa đổi).

14. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ trong việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững tới năm 2020 (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

15. Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị:

a) Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016;

b) Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác tiếp công dân (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

c) Dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

16. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị:

a) Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017 (do Thủ tướng Chính phủ trình bày tại Hội trường);

b) Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

17. Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ gửi tài liệu đúng thời hạn như sau:

a) Đối với các dự án Luật Quốc hội cho ý kiến trước ngày 01 tháng 10 năm 2016;

b) Đối với các Báo cáo, Tờ trình trình Quốc hội tại Hội trường và Báo cáo gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu trước ngày 10 tháng 10 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ biết, thực hiện (kèm bản chụp Văn bản số 110/TTKQH-TH ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Tổng Thư ký Quốc hội)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- HĐDT và các Ủy ban của QH;
- TTKQH;
- VPQH: các Vụ: TH, HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Thư ký các PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;
- Lưu: VT, V.III (3b).Th

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng