Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3516/VPCP-V.III
V/v chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 9, QH khóa XIII

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Công thương;
- Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Văn phòng Quốc hội có Công văn số 1153/VPQH-TH ngày 14 tháng 5 năm 2015 về việc bổ sung nội dung Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII (dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 5 năm 2015, bế mạc vào ngày 26 tháng 6 năm 2015). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao các Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị:

a) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014 (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

b) Dự án Luật khí tượng thủy văn.

2. Bộ trưởng Bộ Công thương chuẩn bị:

a) Báo cáo của Chính phủ về quá trình đàm phán và kết quả đàm phán để nước ta gia nhập Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP); những cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp, nền kinh tế nước ta (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

b) Báo cáo của Chính phủ về công tác chuẩn bị để nước ta gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015; dự báo tác động đối với nền kinh tế và doanh nghiệp nội địa (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

3. Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp Công văn số 1153/VPQH-TH ngày 14 tháng 5 năm 2015 của VPQH).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- HĐDT và các Ủy ban của QH ;
- VPQH: Chủ nhiệm; các Vụ: TH, HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Trợ lý các PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, PL, ĐMDN, TKBT, QHQT, HC;
- Lưu: VT, V.III (3b).Th

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

 

THÔNG BÁO

VỀ CÁCH THỨC, QUY TRÌNH CHUẨN BỊ, GỬI TÀI LIỆU
(Ban hành kèm theo Công văn số 3516/VPCP-V.III ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ)

1. Các Bộ trưởng chuẩn bị nội dung các Báo cáo, dự án Luật trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Sau khi các Báo cáo, Dự án Luật được Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình Quốc hội, các Bộ trưởng thay mặt Chính phủ, ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ, gửi tài liệu như sau:

a) Tất cả tài liệu phục vụ Kỳ họp này gửi dưới dạng điện tử (trừ các tài liệu mật) đến địa chỉ: Vụ Hành chính, Văn phòng Quốc hội, email: vanthuVPQH@qh.gov.vn và Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, email: tinhocVPQH@qh.gov.vn để lập cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ Kỳ họp (kèm theo 05 bộ tài liệu đầy đủ bằng văn bản giấy của mỗi nội dung để đối chiếu và nộp lưu trữ);

b) Gửi tài liệu là văn bản giấy, bao gồm:

- Các tài liệu mật với số lượng 650 bản.

- Các Báo cáo, Tờ trình trình bày tại Hội trường, dự thảo Luật với số lượng 720 bản (các Báo cáo gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu, các tài liệu khác của dự án Luật như: báo cáo tổng kết thi hành, báo cáo đánh giá tác động, tài liệu tham khảo, báo cáo tổng hợp ý kiến, bảng so sánh... được gửi dưới dạng điện tử).

- Bản tóm tắt để trình bày tại Hội trường trong thời gian tối đa là 15 phút/Báo cáo, Tờ trình với số lượng 520 bản./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3516/VPCP-V.III năm 2015 chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 3516/VPCP-V.III
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 18/05/2015
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Văn Nên
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 18/05/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản