Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7911/VPCP-ĐMDN
V/v phê duyệt danh mục chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Thái Bình

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2016; công văn số 2624/UBND-KT ngày 22 tháng 7 năm 2016; công văn số 3241/UBND-KT ngày 05 tháng 9 năm 2016) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 11115/BTC-TCDN ngày 11 tháng 8 năm 2016), Giao thông vận tải (công văn số 9192/BGTVT-QLDN ngày 09 tháng 8 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6511/BKHĐT-PTDN ngày 23 tháng 8 năm 2016), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3203/LĐTBXH-LĐTL ngày 24 tháng 8 năm 2016) về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và Trung tâm dịch vụ khu công nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình thành công ty cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

2. Chuyển Phòng Công chứng số 1 thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình sang loại hình Văn phòng Công chứng theo quy định tại Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt phương án chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập nêu tại điểm 1, điểm 2 trên đây. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập còn lại đẩy mạnh tự chủ về tài chính, tổ chức, biên chế, theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, GTVT, LĐ-TB&XH, Xây dựng;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà