Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7412/VPCP-TCCV
V/v chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập từ doanh nghiệp nhà nước về trực thuộc cơ quan hành chính nhà nước

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Về đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 3563/BNV-TCBC ngày 26 tháng 7 năm 2016 báo cáo về chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập từ doanh nghiệp nhà nước về trực thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo đúng quy định tại Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập từ doanh nghiệp nhà nước về trực thuộc cơ quan hành chính nhà nước trong từng trường hợp cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, ĐMDN, KGVX;
- Lưu: VT, TCCV (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà