Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78923/CT-TTHT
V/v hướng dẫn về hóa đơn và lệ phí môn bài

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân
- Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ

Trả lời công văn số 25798/CCT-TTHTr ngày 20/09/2019 của Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân về việc vướng mắc hóa đơn, lệ phí môn bài và công văn số 234-2019/CV-MARIN ngày 24/09/2019 của Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ về việc giải quyết vướng mắc giữa tổ chức nộp thuế và Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Điều 6 quy định về cách tạo hóa đơn tự in.

+ Tại Điều 8 quy định về cách tạo hóa đơn đặt in.

+ Tại khoản 1 Điều 11 quy định về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế:

a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.”

+ Tại Điều 13 quy định về đối tượng được cấp hóa đơn lẻ:

“1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các t chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp t chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.”

- Căn cứ Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài, quy định về người nộp lệ phí môn bài như sau:

“Người nộp lệ phí môn bài là t chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

4. T chức kinh tế của t chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội “ngh nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

5. T chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

7. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.”

- Căn cứ Điều 2 Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài, hướng dẫn về người nộp lệ phí môn bài:

“Người nộp lệ phí môn bài là t chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 2 Nghị định s 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài, trừ các trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định s 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài và hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sỹ (sau đây gọi là Trung tâm) là tổ chức không kinh doanh, có phát sinh hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan đến lĩnh vực tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho gia đình liệt sĩ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định của pháp luật..., cần có hóa đơn để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn. Trường hợp Trung tâm không phải tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không thuộc trường hợp phải nộp lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân căn cứ vào các căn cứ pháp lý nêu trên và đối chiếu với tình hình thực tế của Trung tâm để hướng dẫn Trung tâm thực hiện đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.DTPC:
- P.KTNB;
- Lưu: VT. TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường