Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7890/VPCP-TTĐT
V/v kiểm tra xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Ngày 13 tháng 9 năm 2016, Thời báo kinh tế Sài Gòn có bài viết phản ánh Công ty TNHH Maersk Việt Nam có văn bản cầu cứu lên một số cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết về việc các lô hàng đông lạnh của Công ty này bị giữ tại cảng Hải Phòng từ đầu năm tới nay nhưng chưa có quyết định xử lý, chi phí lưu container gây tốn kém.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan khẩn trương kiểm tra nội dung báo chí nêu, làm rõ việc tạm giữ các lô hàng, nếu có dấu hiệu tiêu cực, gây khó khăn cho doanh nghiệp, phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 10 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg; các PTTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- VPCP: BTCN (để b/c), các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Lê Mạnh Hà, Nguyễn Cao Lục; Các Vụ: KTN, V.I;
- Lưu: VT, TTĐT(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng