Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7364/VPCP-TTĐT
V/v kiểm tra xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ ngày 24 tháng 8 năm 2016, báo chí phản ánh việc người dân sinh sống tại một số khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 7, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng) liên tục bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối phát tán từ nhiều tháng nay.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định, làm rõ nguyên nhân gây ô nhiễm không khí tại những khu vực trên, có phương án giải quyết tình trạng này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg; PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- VPCP: BTCN (để b/c), các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Cao Lục, Lê Mạnh Hà; Các Vụ: KTN, KGVX, V.III;
- Lưu: VT, TTĐT(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng