Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7749/TC/TCT
Về việc phân loại mặt hàng van, vòi nước cho bồn rửa mặt bồn rửa bát, bồn tắm theo biểu thuế NK

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 7749 TC/TCT NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2001 VỀ VIỆC PHÂN LOẠI MẶT HÀNG VAN, VÒI NƯỚC CHO BỒN RỬA MẶT BỒN RỬA BÁT, BỒN TẮM THEO BIỂU THUẾ NK

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời Công văn 3359/TCHQ-KTTT ngày 7/8/2001 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng van, vòi nước cho bồn rửa mặt, bồn rửa bát, bồn tắm theo Biểu thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Danh mục sửa đổi bổ sung tên và mức thuế suất thuế nhập khẩu một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo các Quyết định số 67/1999/QĐ-BTC ngày 24/6/1999, Quyết định số 139/1999/QĐ-BTC ngày 11/11/1999, Quyết định số 193/2000/QĐ-BTC ngày 5/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyên tắc phân loại hàng hoá theo Biểu thuế nhập khẩu quy định tại Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999 của Bộ Tài chính;

Tham khảo Bản giải thích hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới, dữ liệu hàng hoá nhập khẩu ghi trên đĩa CD-ROM của Tổ chức Hải quan Thế giới, ý kiến của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 3359/TCHQ-KTTT ngày 7/8/2001; thì:

Mặt hàng: Van, vòi nước cho bồn rửa mặt, bồn rửa bát, bồn tắm, thuộc nhóm 8481, mã số 8481.80.60 "Van đường ống nước",

- Có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 20% (hai mươi phần trăm) đối với các trường hợp có Tờ khai hàng nhập khẩu nộp cho cơ quan hải quan từ ngày 1/1/1999 đến hết ngày 31/11/1999;

- Có thuế suất thuế nhập ưu đãi là 10% (mười phần trăm) đối với các trường hợp có Tờ khai hàng nhập khẩu nộp cho cơ quan hải quan từ ngày 1/12/1999 trở đi.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan chỉ đạo thống nhất việc thực hiện.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)