Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7631/BKHĐT-QLQH
V/v xin ý kiến đối với Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023

 

Kính gi: .................................................................................

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 19/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch vùng), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai lập Quy hoạch vùng theo quy định.

Để có cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch vùng theo quy định của pháp luật về quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan có ý kiến tham gia bằng văn bản đối với hồ sơ xin ý kiến Quy hoạch vùng theo quy định tại Điều 19 Luật Quy hoạch và Điều 31 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch; đồng thời đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến tham gia bằng văn bản đi với nội dung quy hoạch và nội dung Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch theo quy định tại khoản 3 Điều 7b Nghị định số 37/2019/NĐ-CP đã được bổ sung tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 37/2019/NĐ-CP. Văn bản tham gia ý kiến xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đu tư trước ngày 13/10/2023 để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch vùng, đáp ứng tiến độ được Thủ tướng Chính phủ giao. (Hồ sơ xin ý kiến được đăng tải tại đường dẫn https://quyhoachquocgia.mpi.gov.vn/Pases/tinvb.aspx?idTin=325, bao gồm: (1) Dự thảo Báo cáo Quy hoạch vùng; (2) Dự thảo Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch vùng và (3) Hệ thống sơ đồ, bản đồ Quy hoạch vùng).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Quý cơ quan[1]./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban QLNVQHTTQG&QHV;
-
Lưu: VT, Vụ QLQH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Phương

 

DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CHO Ý KIẾN HỒ SƠ QUY HOẠCH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

I - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

II - Các Bộ, ngành

1. Bộ Nội vụ;

11. Bộ Y tế;

2. Bộ Tài chính;

12. Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường;

13. Bộ Thông tin và Truyền thông;

4. Bộ Xây dựng;

14. Bộ Quốc phòng;

5. Bộ Giao thông vận tải;

15. Bộ Công an;

6. Bộ Công Thương;

16. Bộ Tư pháp;

7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

17. Bộ Ngoại giao;

8. Bộ Khoa học và Công nghệ;

18. Ủy ban Dân tộc;

9. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

19. Vụ Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

10. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

20. Văn phòng Chính phủ.

III- Các tỉnh, thành phố vùng ĐBSH

1. Quảng Ninh;

2. Hà Ni;

3. Hải Phòng;

4. Bắc Ninh;

5. Vĩnh Phúc;

6. Hưng Yên;

7. Hải Dương;

8. Thái Bình;

9. Hà Nam;

10. Nam Định;

11. Ninh Bình.

IV- Các tỉnh, thành phố có liên quan

1. Hòa Bình;

9. Lào Cai;

2. Hà Giang;

10. Yên Bái;

3. Phú Thọ;

11. Điện Biên;

4. Bắc Kạn;

12. Lai Châu;

5. Tuyên Quang;

13. Sơn La.

6. Thái Nguyên;

 

7. Lạng Sơn;

 

8. Bắc Giang;

 

 [1] Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với bà Đỗ Thị Bảo Ngọc, Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Email: baongocaya2410@gmail.com, điện thoại: 0962331527