Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7627/VPCP-KTN
V/v tổ chức Liên hoan Kiến trúc Việt Nam 2017.

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Hội Kiến trúc sư Việt Nam tại văn bản số 126/KT ngày 19 tháng 8 năm 2016 về việc tổ chức Liên hoan Kiến trúc Việt Nam 2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn Hội Kiến trúc sư Việt Nam thực hiện theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 về việc quy định hội có tính chất đặc thù để tổ chức Liên hoan Kiến trúc Việt Nam 2017, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Tài chính;
- Hội Kiến trúc sư Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, KGVX, V.I;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục