Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
CỤC QL HOẠT ĐỘNG
XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/HĐXD-TK
V/v trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức

Hà Nội, ngày 04 tháng 2 năm 2020

 

Kính gửi: Cổng dịch vụ công Quốc Gia

Cục Quản lý hoạt động xây dựng nhận được đơn phản ánh kiến nghị của công dân Đỗ Minh Ngọc tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình gửi qua Cổng dịch vụ công Quốc Gia. Sau khi xem xét, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 4 Điều 35 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 (Luật đầu tư công 2019), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình đầu tư công đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư và Quyết định đầu tư dự án nhóm B, nhóm C do cấp mình quản lý.

2. Các tiêu chí phân loại dự án nhóm B, nhóm C được quy định tại Điều 9, Điều 10 Luật Đầu tư công 2019.

3. Việc giao UBND cấp xã quyết định đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của UBND cấp cao hơn (UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện) dựa trên các quy định/quy chế về việc phân cấp quản lý và thực hiện các dự án có sử dụng vốn đầu tư công (bao gồm cả vốn ngân sách nhà nước) trên địa bàn do mình quản lý để phù hợp với thực tiễn và năng lực quản lý của từng địa phương.

Trên đây là ý kiến của Cục Quản lý hoạt động xây dựng, đề nghị Cổng dịch vụ công Quốc Gia tổng hợp để trả lời công dân theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c);
- Cục trưởng Hoàng Quang Nhu (để b/c);
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VP, HĐXD (BĐD).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Như Huy