Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7589/VPCP-KTN
V/v chủ trương điều chỉnh cục bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ.

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (văn bản số 1387/UBND-XDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2016); ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 2038/BTNMT-KH ngày 30 tháng 5 năm 2016), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 4066/BNN-TCTL ngày 20 tháng 5 năm 2016), Xây dựng (văn bản số 1723/BXD-HTKT ngày 16 tháng 8 năm 2016) về chủ trương điều chỉnh cục bộ nội dung về hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 vị trí nghĩa trang phía Tây Bắc khu đô thị Trung tâm thành phố, huyện Thới Lai và nghĩa trang phía Bắc thành phố, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật thành phố Cần Thơ theo quy định pháp luật hiện hành; bảo đảm đồng bộ, thống nhất với điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg;
- Các Bộ: XD, NN&PTN, TN&MT, QP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục