Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 756/LĐTBXH-VPQGGN
V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 (giai đoạn 2017-2018)

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 17/10/2016, Chính phủ đã có Báo cáo số 438/BC-CP báo cáo Quốc hội về kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 (Nghị quyết số 76).

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 76, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 22/8/2017 về Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2018.

Để chuẩn bị nội dung báo cáo Chính phủ, Quốc hội về kết quả thực hiện Nghị quyết số 76 hai năm tiếp theo (giai đoạn 2017-2018), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 76 theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 2324/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 và Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 22/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Đề cương báo cáo kèm theo).

Báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, lô D25, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội và hòm thư điện tử giamngheo@molisa.gov.vn) trước ngày 15/3/2018 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Quốc hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Vương Đình Huệ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- VPCP:
- Lưu: VT, VPQGGN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng