Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75034/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần ORISTAR
(Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà Detech, Số 8 Tôn Thất Thuyết; P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. MST: 0101205758)

Trả lời công văn số 13/2016/CV-ORISTAR ngày 14/11/2016 của Công ty cổ phần ORISTAR (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2.3 Phụ lục 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT- BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2.3. Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyn nội bộ kèm Lệnh điu động nội bộ theo quy định làm chng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường...

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty xuất khẩu nguyên vật liệu ra nước ngoài để thuê phía nước ngoài gia công thì khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu (hoặc nơi làm thủ tục xuất khẩu) Công ty sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm Lệnh điều động nội bộ theo quy định.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn