Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75033/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Felix Việt Nam
Địa chỉ: Số 16 ngõ 144 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội
MST: 0106088558.

Trả lời công văn số 121116 FL/CV ngày 18/11/2016 của Công ty cổ phần Felix Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1a Điều 15; khoản 1a Điều 16 Nghị định số 124/2008/NĐ- CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Căn cứ khoản 1, khoản 6 Điều 19; khoản 1 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngày 07/11/2016 Cục Thuế TP Hà Nội có công văn số: 68997/CT-THTT về việc trả lời chính sách thuế đối với việc xác định ưu đãi thuế TNDN để Công ty thực hiện.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, Công ty được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 012035000052 ngày 03/01/2013 do Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cấp và phát sinh doanh thu từ ngày 24/06/2013 nếu đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi về miễn thuế TNDN trong 4 năm, giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 9 năm tiếp theo, được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong 15 năm thì thời gian được hưởng ưu đãi (theo năm tài chính) được xác định như sau:

- Về thuế suất: Công ty được áp dụng thuế suất 10% từ năm 2013 đến năm 2027;

- Về miễn thuế, giảm thuế: Trường hợp Công ty xác định có thu nhập chịu thuế từ năm 2013 thì Công ty được miễn thuế TNDN từ năm tài chính 2013 đến năm 2016; giảm thuế TNDN từ năm 2017 đến 2025.

Ví dụ: Công ty có thu nhập chịu thuế năm 2017 là 50 trđ thì:

+ Số thuế TNDN phải nộp = 50 trđ x 10% = 5 trđ

+ Số thuế TNDN được giảm = 5 trđ x 50% = 2,5 trđ

+ Số thuế TNDN còn phải nộp = 5 trđ - 2,5 trđ = 2,5 trđ.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn