Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75028/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện Marubeni Corporation tại Hà Nội
(Đ/c: Tầng 10 Sun City, 13 Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 102016/MC-RO ngày 14/10/2016 của Văn phòng đại diện Marubeni Corporation tại Hà Nội về vướng mắc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp khi thanh lý tài sản, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về người nộp thuế TNDN:

“1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp)...

2. Tổ chức nước ngoài sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. Các tổ chức này nếu có hoạt động chuyển nhượng vốn thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Điều 14 Chương IV Thông tư này.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Văn phòng đại diện Marubeni Corporation tại Hà Nội không phải là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bán thanh lý tài sản là máy móc, thiết bị văn phòng thì không phải đối tượng nộp thuế TNDN theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 78/2014/TT-BTC .

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Văn phòng đại diện Marubeni Corporation tại Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng: TNCN; Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn