Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7485/VPCP-KTTH
V/v dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế Điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2016

 

nh gửi: Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 7653/TTr-BCT ngày 18 tháng 8 năm 2016 về việc dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế Điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Công Thương:

1. Tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến thẩm định tại văn bản số 223/BTP-PLDSKT ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp.

2. Lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông, vận tải, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; khách hàng sử dụng điện lớn... về nội dung dự thảo Quyết định.

3. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan; nghiên cứu tiếp thu hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 9 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trịnh Đình Dũng,
- Các Bộ: TP, TC, KHĐT, XD, NN&PTNT, GTVT, KH&CN, TT&TT;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TH, TKBT, KTN, PL;
- Lưu: VT, KTTH(3), DH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng