Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4025/VPCP-KTTH
V/v báo cáo về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật và lộ trình điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Căn cứ nội dung báo cáo của Bộ Công Thương tại văn bản số 52/BC-BCT ngày 27 tháng 5 năm 2014 về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật và lộ trình điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý nội dung báo cáo về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật và lộ trình điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân như báo cáo của Bộ Công Thương tại văn bản số 52/BC-BCT nêu trên. Giao Bộ trưởng Bộ Công Thương thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Báo cáo này và gửi tới các Đại biểu Quốc hội kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ TH, TKBT, KTN, V.III;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng