Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7460/BTC-TCT
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2022

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1175/BXD-KTXD ngày 08/4/2022 của Bộ Xây dựng về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1, khoản 1 Điều 3 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về giảm thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ về thời điểm xác định thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thời điểm xác định thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về ngày lập hóa đơn.

Căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về thời điểm lập hóa đơn.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp hoạt động xây dựng, lắp đặt có thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, được xác định từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì thuộc trường hợp được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý hợp đồng xây dựng, đề nghị Bộ Xây dựng căn cứ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quy định về quản lý hợp đồng xây dựng để hướng dẫn theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Bộ Tài chính có ý kiến để Bộ Xây dựng biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Vụ CST, PC, ĐT - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Xuân Bách