Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
CỤC QL HOẠT ĐỘNG
XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 740/HĐXD-DA
V/v trả lời Đơn phản ánh kiến nghị

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ông/Bà Nguyễn Duy Nhân;
- Bộ phận một cửa - Bộ Xây dựng.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng nhận được Đơn phản ánh kiến nghị mã số PAKN.20200813.0038 ngày 20/8/2020 về nội dung câu hỏi của ông/ba Nguyễn Duy Nhân, địa chỉ A2D 403 Nhà ở xã hội Hòa Lợi, Khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Hiện tại trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư dự án, công ty chúng tôi gặp phải vướng mắc liên quan đến việc xác định loại dự án thuộc nhóm A, B hay C. Theo Phụ lục I, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ban hành ngày 18/6/2015 có hướng dẫn phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ban hành ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ đã bãi bỏ Phụ lục này. Mặc dù vậy vẫn có một số Nghị định, Thông tư còn đề cập về việc phân nhóm dự án. Để có cơ sở xác định Loại, nhóm dự án đối với trường hợp sử dụng vốn khác từ đó xác định Cơ quan có thẩm quyền trong việc thẩm định các bước trong trình tự thực hiện đầu tư dự án. Kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể liên quan đến nội dung này.

Trả lời: Khoản 2 Điều 49 Luật Xây dựng 2014 quy định: “Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình của dự án gồm dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C theo các tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công.”. Nội dung này tiếp tục được quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5). Do vậy, dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13.

Trên đây là ý kiến của Cục Quản lý hoạt động xây dựng, ông/bà Nguyễn Duy Nhân nghiên cứu, thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, BPMC, HĐXD (LĐD).

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Quang Nhu