Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7395/VPCP-V.III
V/v triển khai thực hiện NQ Quốc hội và NQ của UBTVQH về chương trình giám sát 2017

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Quốc hội khóa XIV ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2017 (Nghị quyết số 14/2016/QH14 ngày 4 tháng 8 năm 2016); Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2017 (Nghị quyết số 235/NQ-UBTVQH14 ngày 25 tháng 8 năm 2016), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2016/QH14, Nghị quyết số 235/NQ- UBTVQH14 (bảng phân công kèm theo).

Văn phòng Chính phủ thông báo đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch QH (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội: Vụ Công tác đại biểu, Vụ phục vụ hoạt động giám sát;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ;
- Lưu: VT, V.III (3). Huyen

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

PHÂN CÔNG CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CHÍNH PHỦ ĐƯỢC GIAO TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 14/2016/QH14, NGHỊ QUYẾT SỐ 235/NQ-UBTVQH14

(Kèm theo công văn số 7395/VPCP-V.III ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ)

1. Bộ Công an: Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

2. Bộ Giao thông vận tải: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017; tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Về việc thực hiện Mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

6. Bộ Nội vụ: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016.

7. Bộ Tài chính: Về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015; về thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí.

8. Bộ Tư pháp: Về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; về công tác thi hành án.

9. Bộ Y tế: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 -2016.

10. Thanh tra Chính phủ: Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; về công tác phòng, chống tham nhũng.