Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 737/TCHQ-GSQL
V/v kết quả xác minh C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Tiếp theo công văn số 4099/GSQL-GQ4 ngày 04/11/2019 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc xác minh tính hợp lệ của các C/O mẫu D nêu tại công văn số 1538/HQBP-NV ngày 27/9/2019 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, trên cơ sở công hàm số 5164 MOCD/EI ngày 25/12/2019 của cơ quan có thẩm quyền của Campuchia, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác minh như sau:

1. Cơ quan có thẩm quyền của Campuchia xác nhận C/O số tham chiếu KHVN1908004116 cấp ngày 05/8/2019, C/O số tham chiếu KHVN1908029901 ngày 20/8/2019 được cấp bởi Phòng cấp tỉnh Kratie thuộc Bộ Thương mại Campuchia; C/O số tham chiếu KHVN1908024721 cấp ngày 15/8/2019; C/O số tham chiếu KHVN19080422829 cấp ngày 28/8/2019 được cấp bởi Phòng cấp tỉnh Ratanakiri thuộc Bộ Thương mại Campuchia.

2. Các C/O bản giấy này là hợp lệ, việc cấp C/O dựa trên các thông tin và tài liệu cung cấp của người xuất khẩu và nhà sản xuất.

3. Với sự khác biệt giữa C/O bản điện tử và bản giấy về số kiện và số lượng hàng hóa là do chưa có sự tương thích giữa hệ thống cấp giấy và cấp điện tử.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Phước căn cứ kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền Campuchia và hồ sơ của lô hàng để xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (được t/hiện);
(Đ/c: 15 Trường Chinh, P. Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn