Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7358/BTC-CST
V/v chính sách thuế đối với hàng hóa chuyển tải từ nước ngoài giao cho tàu vận chuyển khách quốc tế cao cấp tham quan du lịch Việt Nam theo đường biển

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại dịch vụ hàng hải K.T.A Việt Nam

Trả lời công văn số 6014/KTA ngày 14/03/2014 và công văn số 7514/KTA ngày 14/4/2014 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ hàng hải K.T.A Việt Nam về việc áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa chuyển tải từ nước ngoài giao cho tàu vận chuyển khách quốc tế cao cấp tham quan du lịch Việt Nam theo đường biển, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ  quy định tại điểm b khoản 5 Điều 15 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết hiện hành một số điều của Luật thuế xuất nhập khẩu; Điểm c khoản 2 Điều 3 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Khoản 20 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng thì hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu để cung ứng cho các phương tiện của hãng nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua cảng Việt Nam và các phương tiện của Việt Nam trên các tuyến đường quốc tế thuộc đối tượng được hoàn thuế nhập khẩu khi tái xuất; không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng

2. Về thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa khác không phải nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất: Đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

3. Thủ tục hải quan, chính sách thuế và hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại cung ứng cho tàu biển nước ngoài đã được hướng dẫn tại công văn số 7236/TCHQ-GSQL ngày 27/11/2013, công văn số 3521/TCHQ-GSQL ngày 25/6/2013 của Tổng cục Hải quan và công văn số 5890/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính (bản sao gửi kèm). Đề nghị Công ty thực hiện theo các công văn nêu trên.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH thương mại dịch vụ hàng hải K.T.A Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy