Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73390/CT-TTHT
V/v xử lý hóa đơn đối với hàng hóa nhập khẩu bị trả lại

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm Hà Nội
Địa chỉ: 170 đường La Thành, Q. Đng Đa, TP.Hà Nội;
MST: 0101337659

Trả lời công văn số 88 CV/CT ghi ngày 14/7/2020 của Công ty CP Dược phẩm Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty), vướng mắc về việc xử lý hóa đơn đối với hàng hóa nhập khẩu bị trả lại, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điểm 2.8 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).”

- Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính quy định:

+ Tại Khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng như sau:

7. Sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.

+ Tại Khoản 1 Điều 5 quy định:

“Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

“2. Các loại hóa đơn:

a) Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

- Hoạt động vận tải quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;”

- Thực hiện hướng dẫn tại tiết b khoản 3 công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn một số vướng mắc về kê khai và khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Căn cứ hướng dẫn trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Trường hợp người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, sau đó, bên bán và bên mua phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại một phần hay toàn bộ hàng hóa thì khi xuất trả lại cho người bán, bên mua phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, đối chiếu các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện theo đúng quy định.

Trường hợp trong quá trình thực hiện còn vướng mắc về chính sách thuế, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Thanh tra - kiểm tra số 1 để hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty CP Dược phẩm Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng TKT1;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường