Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7286/BTC-TCHQ
V/v: Thuế NK hàng hóa TN-TX phục vụ hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam;
(Khu KT Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 995/UBND-CNXD ngày 25/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, công văn số S03-080-14-063 ngày 26/3/2014 của Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam về miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị đầu kéo và rơ móc siêu trường siêu trọng đã qua sử dụng (SPMT) tạm nhập-tái xuất để phục vụ hợp đồng gia công. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 nay là  khoản 1 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2010) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì “máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc trong một thời hạn nhất định” thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu

.- Căn cứ khoản 1 Điều 100 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009, điểm c khoản 1 Điều 101 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 (nay là khoản 1 Điều 100 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013) của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì “máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất tái nhập để phục vụ công việc như hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, thi đấu thể thao, biểu diễn văn hóa… có thời hạn tạm nhập hoặc tái xuất tối đa không quá chín mươi (90) ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan tạm nhập-tái xuất” thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 102 Thông tư 79/2009/TT-BTCĐiều 103 Thông tư 194/2010/TT-BTC (nay là Điều 102 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013) của Bộ Tài chính.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp của Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam nếu nhập khẩu hàng hóa (đầu kéo và rơ móc) để phục vụ hoạt động gia công trong thời hạn không quá 90 ngày (Công ty mở tờ khai nhập khẩu từ tháng 11 năm 2009, tháng 12 năm 2012, tháng 2 năm 2013 và đã tái xuất ngay trong vòng 30 ngày) thì đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Công ty cung cấp hồ sơ miễn thuế theo quy định tại Điều 102 Thông tư 79/2009/TT-BTCĐiều 103 Thông tư 194/2010/TT-BTC (nay là Điều 102 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013) của Bộ Tài chính với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu hàng hóa để được xử lý miễn thuế theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi được biết và thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn