Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7274/BTC-CST
V/v thuế xuất khẩu quặng apatit

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam
(Đ/c: Phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Trả lời công văn số 04/CV-TGĐ ngày 17/3/2014 của Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam kiến nghị điều chỉnh giảm thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng apatit, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản và tinh thần Nghị quyết 01/2014/NQ-CP ngày 02/01/2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014: “...không ban hành, điều chỉnh chính sách làm giảm thu và tăng chi ngân sách nhà nước ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước và an ninh tài chính quốc gia.”; trong thời gian này, Bộ Tài chính chưa xem xét điều chỉnh thuế xuất khẩu của mặt hàng apatit.

Đề nghị Công ty thực hiện mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng apatit theo đúng quy định hiện hành tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty Apatit Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (PXNK)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy