Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 719/TCHQ-GSQL
V/v Thông báo tính hợp lệ chữ ký trên C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được thư của Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Malaysia ngày 09/2/2012 về nội dung có liên quan đến C/O mẫu D số tham chiếu KL-644121W-249585 cấp ngày 20/01/2012. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Malaysia đã xác nhận tính hợp lệ của C/O mẫu D dẫn trên cấp cho lô hàng do Công ty TNHH TM DV KT Nông nghiệp Phát Nghĩa nhập khẩu theo tờ khai hải quan điện tử số 631/NKD/I02K ngày 30/1/2012 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4.

Chữ ký của Ông (Bà) Habsah Binti Mohd Jantan tại ô số 12 trên C/O mẫu D trên đã được thông báo tại công văn số 326/GSQL-TH ngày 09/8/2011 của Tổng cục Hải quan. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra và giải quyết theo quy định.

2. Theo nội dung phiếu yêu cầu nghiệp vụ ngày 31/01/2012 của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 (kèm theo đây) việc tạm chấp nhận C/O cho lô hàng nhập khẩu trên hưởng ưu đãi ATIGA trong khi chưa xác định được tính xác thực của chữ ký trên C/O là thực hiện không đúng theo quy định tại Điểm 2 Mục II, Điểm 6 Mục II và Điểm 3 Mục III của Thông tư 45/2007/TT-BTC ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính, Quyết định 1450/QĐ-TCHQ ngày 27/4/2009 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra vụ việc trên và chấn chỉnh đơn vị và cá nhân có liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn