Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 718/GSQL-GQ1
V/v thủ tục xuất khẩu Antimon

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty CP Tập đoàn Lê Bình
(Địa chỉ: số 40, ngõ 140/1, Phố Nguyễn Xiền, Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn số 50/LB-XNK ngày 02/6/2014 của Công ty CP Tập đoàn Lê Bình về việc xin cấp thủ tục xuất khẩu kim loại Antimon, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2.a Điều 4, Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 24/12/2012 của Bộ Xây dựng quy định về xuất khẩu khoáng sản thì mặt hàng Antimon không thuộc Danh mục tại Phụ lục của Thông tư được phép xuất khẩu. Việc xuất khẩu mặt hàng Antimon thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý chuyên ngành là Bộ Xây dựng. Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải