Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 711/VPCP-NN
V/v Báo cáo kết quả giám sát của UBKHCNMT về thực hiện chính sách pháp luật thực thi Công ước CITES

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Ngoại giao, Tư pháp, Nội vụ, Quốc phòng, Công an;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội có Báo cáo số 1617/BC-UBKHCNMT14 ngày 08 tháng 01 năm 2020 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật thực thi Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), về việc này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Ngoại giao, Tư pháp, Nội vụ, Quốc phòng, Công an, và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu Báo cáo nêu trên của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, căn cứ chức năng, phạm vi thẩm quyền của mình chủ động triển khai, phối hợp chặt chẽ thực hiện các giải pháp phù hợp. Trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất giải pháp và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: PL, KGVX, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN(02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục