Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 711/TTg-CN
V/v Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (văn bản số 2409/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020) về việc đầu tư xây dựng Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc: chuyển đổi hình thức đầu tư Dự án từ hình thức đối tác công tư (PPP) sang đầu tư công; Bộ Giao thông vận tải là cơ quan quyết định đầu tư Dự án; sử dụng nguồn vốn từ ngân sách trung ương để triển khai thực hiện Dự án.

- Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị triển khai thực hiện Dự án bảo đảm hiệu quả, phù hợp quy hoạch, đúng quy định pháp luật về đầu tư công và quy định pháp luật có liên quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN(2). yen

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng