Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 255/VPCP-CN
V/v Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (văn bản số 5191/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2019), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11683/BGTVT-KHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2019), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9129/BKHĐT-KCHTĐT ngày 09 tháng 12 năm 2019), Bộ Tài chính (văn bản số 14700/BTC-ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019) về việc chuyển đổi hình thức đầu tư xây dựng Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các bộ tại các văn bản nêu trên; thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về hình thức đầu tư, nguồn vốn đầu tư và cơ quan quyết định đầu tư Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2). yen

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục