Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7099/UBND-VH
V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, theo ý kiến đề xuất của các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 09/8/2020, để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn có hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh có ý kiến như sau:

1. Nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế về triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:

- Bám sát các chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để tiếp tục tập trung triển khai công tác phòng, chống dịch tại địa phương mình với quyết tâm cao độ nhất theo nguyên tắc “4 tại chỗ”, nghiên cứu thành lập các T cách ly tập trung tại cấp xã để chủ động các tình huống phát sinh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước nhân dân về những biện pháp cần thiết trong phòng, chống dịch, đặc biệt là xử lý nghiêm các trường hợp chủ quan, lơ là gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.

- Chủ động, kịp thời quyết định theo thẩm quyền về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo phòng dịch; thực hiện hiệu quả việc ngăn chặn, phát hiện, cách ly và xét nghiệm nhằm hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh.

Việc phát hiện và cách ly các đối tượng có nguy cơ là ưu tiên hàng đầu, thường xuyên, liên tục; các địa phương thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của UBND các xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn bố trí cán bộ tại các Trạm Y tế đảm bảo trực 24/24 kịp thời triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch; tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị của người dân; kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ đối với các đối tượng cách ly tại nhà.

- Ủy quyền cho UBND thành phố Huế ký quyết định cách ly và hết hạn cách ly đối với các trường hợp thuộc công dân của các huyện, thị xã trở về từ các vùng dịch qua Ga Huế.

- Bổ sung thực hiện việc phân loại 3 nhóm đối tượng theo hướng dẫn tại Công văn số 6608/UBNDVH ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các công dân đến/về từ thành phố Đông Hà và huyện Vĩnh Linh của tỉnh Quảng Trị. Giao trách nhiệm cho UBND huyện Phong Điền chỉ đạo các Chốt kiểm tra y tế liên ngành thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, rà soát các đối tượng theo quy định.

3. Sở Y tế:

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, truy vết, cách ly, xét nghiệm; nâng cao năng lực lấy mẫu, xét nghiệm PCR; đồng thời thực hiện xây dựng quy trình chuẩn hóa từ việc lấy mẫu, chuyển mẫu, nhận mẫu, xét nghiệm, trả kết quả và công bố kết quả, gửi quy trình về UBND tỉnh để theo dõi, giám sát; chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo nếu có F0.

- Khẩn trương hướng dẫn các địa phương triển khai Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) phối hợp với các địa phương nâng cao năng lực và tiến độ lấy mẫu xét nghiệm, xác định cụ thể về số lượng xét nghiệm hàng ngày, lập danh sách gửi mẫu cho Bệnh viện Trung ương Huế để xét nghiệm PCR (ưu tiên các trường hợp có nguy cơ cao).

- Trên cơ sở tổng hợp các mẫu test nhanh của các địa phương, xét nghiệm PCR của Bệnh viện Trung ương Huế để phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viện nghiên cứu phát triển tỉnh xây dựng giải pháp công nghệ thông tin trong việc quản lý và khai thác dữ liệu phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch.

4. Công an tỉnh:

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ thường trực tại các chốt kiểm tra y tế liên ngành; rà soát lại các khâu trong việc chốt chặn, không được bỏ sót người, phương tiện đến địa bàn tỉnh mà không qua kiểm soát và khai báo y tế; xử lý triệt để xe dù, xe ké chở khách từ các vùng có dịch đến địa phương mà không được kiểm soát tại Chốt.

- Nghiên cứu, tìm địa điểm cách ly y tế tập trung đối với một số đối tượng đặc biệt.

5. Bệnh viện Trung ương Huế tập trung ưu tiên bố trí nhân lực, thiết bị để nâng cao năng lực và tiến độ xét nghiệm PCR đảm bảo thực hiện yêu cầu của Ban chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch.

6. Sở Công thương đảm bảo công tác bình ổn thị trường và cung ứng hàng hóa nhằm phục vụ cho người dân trên địa bàn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ghim hàng, thiếu hàng, nâng giá.

7. Các lực lượng công an, y tế và các địa phương hỗ trợ ngành giáo dục tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, không để sơ suất xảy ra, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh làm bài, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và không để tình trạng phụ huynh tập trung đông người tại khu vực thi.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP, các CV;
- Lưu: VT, VH, GD.

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ