Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7089/VPCP-KTTH
V/v Báo cáo tổng hợp tình hình bảo lãnh chính phủ năm 2015

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giao thông vận tải, Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 8185/BTC-QLN ngày 15 tháng 6 năm 2016) và ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 7708/BGTVT-QLDN ngày 05 tháng 7 năm 2016); Xây dựng (văn bản số 1427/BXD-KHTC ngày 13 tháng 7 năm 2016); Công Thương (văn bản số 6086/BCT-KH ngày 05 tháng 7 năm 2016) về việc Báo cáo tổng hợp tình hình bảo lãnh Chính phủ năm 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với một số kiến nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 8185/BTC-QLN ngày 15 tháng 6 năm 2016 nêu trên, cụ thể:

- Tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay; tiếp tục hoàn thiện cơ chế giám sát, thông tin, báo cáo đối với các dự án được Chính phủ bảo lãnh. Định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ các dự án bảo lãnh kém hiệu quả, nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể.

- Hạn chế việc cho vay ứng vốn từ Quỹ tích lũy trả nợ nếu doanh nghiệp vẫn còn có thể huy động từ các nguồn vốn khác. Các doanh nghiệp phải nỗ lực tự thu xếp nguồn vốn đảm bảo nghĩa vụ trả nợ, đàm phán với bên cho vay để tái cơ cấu Khoản vay.

- Trong năm 2016, xem xét kỹ các dự án ngay từ giai đoạn phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh để hạn chế dần bảo lãnh Chính phủ. Từ năm 2017, tạm dừng phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh cho các dự án mới để đảm bảo an toàn nợ công. Trường hợp đặc biệt cấp thiết, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cấp bảo lãnh Chính phủ đối với từng trường hợp cụ thể.

- Đối với các dự án đã có chủ trương cấp bảo lãnh, tăng cường công tác thẩm định và tuân thủ các tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bên cạnh các Điều kiện cấp bảo lãnh theo quy định Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

2. Giao các Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Khẩn trương thực hiện phương án tái cơ cấu tài chính dự án đã được Thủ tướng phê duyệt trong năm 2016.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh khẩn trương thực hiện việc thế chấp tài sản theo quy định trong năm 2016. Đối với các trường hợp đặc thù, Bộ chủ quản báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Trường hợp dự án đã hình thành xong tài sản nhưng chủ đầu tư không thực hiện thế chấp cho Bộ Tài chính theo yêu cầu, Bộ Tài chính yêu cầu chủ đầu tư trả nợ trước hạn để tất toán bảo lãnh Chính phủ.

3. Giao Bộ Tài chính:

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các biện pháp phù hợp để đảm bảo công tác cấp bảo lãnh và quản lý bảo lãnh Chính phủ ngày càng hiệu quả theo hướng phù hợp với Luật quản lý nợ công sửa đổi và định hướng của Chính phủ về bảo lãnh.

- Nghiên cứu các biện pháp tăng cường hơn nữa vai trò của cơ quan quản lý nợ trong việc đảm bảo tuân thủ quy định của người được bảo lãnh, cơ chế xử lý và áp dụng chế tài theo quy định đối với các doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2015 và văn bản số 786/TTg-KTTH ngày 11 tháng 5 năm 2016 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- Ngân hàng Phát triển VN;
- Các Tập đoàn: EVN, TKV, PVN;
- Các TCTy: Hàng không VN, Sông Đà;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: ĐMDN, KTN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 7089/VPCP-KTTH năm 2016 báo cáo tổng hợp tình hình bảo lãnh chính phủ năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 7089/VPCP-KTTH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 25/08/2016
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 25/08/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản