Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 786/TTg-KTTH
V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 4302/BTC-QLN ngày 31 tháng 3 năm 2016 về việc kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2015 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 02), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg một cách nghiêm túc, đầy đủ và thực hiện theo đúng quy định các nhiệm vụ chưa hoàn thành.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Tiếp tục đổi mới cơ chế cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ nhằm tăng cường trách nhiệm của người vay lại; nghiên cứu Đề án mở rộng cho chương trình, dự án đầu tư vay lại qua cơ quan cho vay lại chịu rủi ro tín dụng để báo cáo Chính phủ, làm cơ sở xây dựng Nghị định mới về cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ trong khuôn khổ hướng dẫn Luật Quản lý nợ công sửa đổi.

- Xây dựng cơ chế huy động vốn vay IBRD/OCR để tạo bước đệm khi chuyển đổi phương thức huy động vốn vay ODA, vay ưu đãi sang vay theo Điều kiện thị trường sau khi Việt Nam tốt nghiệp IDA. Xây dựng phương án cân đối nguồn trả nợ tăng thêm khi Việt Nam chính thức bước sang giai đoạn tốt nghiệp IDA.

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, gắn trách nhiệm của người ra quyết định đầu tư, sử dụng vốn với trách nhiệm trả nợ để có thêm cơ sở xây dựng và ban hành các văn bản thi hành các quy định về; quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; cho vay lại chính quyền địa phương; thẩm định tài chính các dự án cho vay lại, đăng ký Khoản vay nợ công theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- VPQP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: QHQT, KTN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 786/TTg-KTTH năm 2016 tiếp tục thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 786/TTg-KTTH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 11/05/2016
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/05/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản