Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 7038/VPCP-KTTH
V/v chi phí cách ly, chi phí điều trị COVID-19

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Y tế, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 9398/BTC-HCSN ngày 05 tháng 8 năm 2020, ý kiến của các Bộ, Cơ quan: Tư pháp tại văn bản số 2477/BTP-PLDSKT ngày 13 tháng 7 năm 2020; Ngoại giao tại văn bản số 2284/BNG-LS ngày 08 tháng 7 năm 2020; Công an tại văn bản số 2254/BCA-ANKT ngày 01 tháng 7 năm 2020; Y tế tại văn bản số 3882/BYT-KHTC ngày 21 tháng 7 năm 2020; Quốc phòng tại văn bản số 2319/BQP-TC ngày 01 tháng 7 năm 2020; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại văn bản số 1173/MTTW-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2020 về chi phí phòng, chống dịch COVID-19 và đề xuất việc thu phí cách ly, chi phí điều trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính về chi phí cách ly, chi phí điều trị COVID-19 tại văn bản số 9398/BTC-HCSN ngày 05 tháng 8 năm 2020, cụ thể:

a) Về chi phí cách ly tập trung:

- Đối với các trường hợp thực hiện cách ly tại các doanh trại quân đội, các trường của quân đội: Tiếp tục thực hiện chế độ đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly tập trung theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19. Kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ một phần từ nguồn kinh phí do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận ủng hộ cho phòng, chống dịch COVID-19.

- Đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam và bị áp dụng biện pháp cách ly tập trung có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung: Cá nhân tự chi trả các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt trong những ngày cách ly cho khách sạn, resort, cơ sở khác theo mức giá do khách sạn, resort, cơ sở khác quy định; đồng thời, phải chấp hành việc chỉ định xét nghiệm theo yêu cầu chuyên môn của cơ quan y tế và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành. Ngân sách nhà nước chi trả các chi phí gồm: khử trùng, diệt khuẩn, hỗ trợ cho lực lượng làm công tác bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự và chi phí khác theo quy định của pháp luật tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung.

b) Về chi phí khám, điều trị bệnh COVID-19: Tiếp tục do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

c) Về chi phí khám, điều trị bệnh khác trong thời gian cách ly y tế tập trung: Tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ, cụ thể: (i) Đối với người có thẻ bảo hiểm y tế, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí khám, điều trị trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế như trường hợp đi khám, chữa bệnh đúng tuyến; ngân sách nhà nước chi trả chi phí đồng chi trả của người bệnh và các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế; (ii) Đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế: người Việt Nam do ngân hàng nhà nước chi trả; người nước ngoài tự chi trả chi phí khám, điều trị.

2. Giao Bộ Quốc phòng tiếp tục chuẩn bị các cơ sở cách ly tập trung, bố trí các doanh trại quân đội, các trường của quân đội và cơ sở phù hợp làm nơi cách ly tập trung với người nhập cảnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

3. Giao Bộ Công an thực hiện công tác quản lý người nước ngoài và phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực hiện cách ly công dân nước ngoài và Việt Nam nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định.

4. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát các khách sạn, resort, cơ sở khác phù hợp làm nơi cách ly tập trung đối với người nhập cảnh (ngoài các cơ sở do quân đội đã bố trí) để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người nhập cảnh.

5. Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ:

a) Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch theo hướng thu hẹp phạm vi chi phí phát sinh trong cách ly và điều trị người nước ngoài hiện đang cư trú; người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam phải chấp hành việc cách ly tập trung theo chỉ định của cơ quan y tế và tự chi trả các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt trong những ngày cách ly tập trung.

b) Trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho phù hợp với tình hình mới.

6. Việc phân bổ, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, Cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Ủy ban Trung ương MTTQVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, QHĐP, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân