Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7032/VPCP-V.I
V/v biểu dương, khen thưởng các lực lượng chức năng triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh;
- Công an tỉnh Hà Tĩnh;
- Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh;
- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Xét báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Văn bản số 263/BC-VPTT ngày 17 tháng 7 năm 2018 về việc biểu dương, khen thưởng các lực lượng chức năng tham gia đấu tranh, triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép ma túy lớn từ Lào về Việt Nam vào ngày 17 tháng 7 năm 2018 tại địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (sao gửi kèm); Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo 138/CP có ý kiến như sau:

Biểu dương lực lượng Bộ đội biên phòng, Hải quan, Công an tỉnh Hà Tĩnh và các lực lượng liên quan đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh Hà Tĩnh đề xuất Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có hình thức khen thưởng phù hợp, đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg TT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3).ĐVD.

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng