Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6998/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng trung chuyển

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Liên quan đến việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa trung chuyển từ nước ngoài đưa vào khu vực trung chuyển và được đưa ra nước ngoài trực tiếp từ khu vực trung chuyển này trong trường hợp Hệ thống chưa hỗ trợ khai báo Bản kê hàng hóa trung chuyển theo mẫu số 08 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa trung chuyển từ nước ngoài đưa vào khu vực trung chuyển và được đưa ra nước ngoài trực tiếp từ khu vực trung chuyển này trong trường hợp Hệ thống chưa hỗ trợ khai báo Bản kê hàng hóa trung chuyển theo quy định tại điểm 10 khoản 28 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành