Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 697/GSQL-GQ1
V/v: thủ tục nhập khẩu dược liệu.

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 3678/HQHP-GSQL ngày 22/4/2014 của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng về nội dung nêu tại trích yếu, Cục Giám sát Quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Về vướng mắc của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng trong việc giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa là dược liệu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có công văn số 4977/TCHQ-GSQL ngày 8/5/2014 gửi Bộ Y tế để trao đổi. Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế có công văn số 8732/QLD-KD ngày 27/5/2014 (gửi kèm) trả lời một số nội dung theo công văn đề nghị của Tổng cục Hải quan.

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Dược thì mặt hàng “Dược liệu có thể được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như sử dụng làm thực phẩm ăn uống, thực phẩm chức năng, hương liệu, sản xuất thuốc... Các dược liệu sử dụng cho sản xuất thuốc phải theo quy định tại Thông tư số 38/2013/TT-BYT và Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì trực tiếp với thuốc”. Cụ thể là mặt hàng dược liệu dùng cho sản xuất thuốc được phép nhập khẩu theo hình thức công bố danh mục được phép nhập khẩu (không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu) hoặc hình thức giấy phép nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 38/2013/TT-BYT.

Đề nghị Cục Hải quan Tp. Hải Phòng căn cứ các quy định, văn bản hướng dẫn hiện hành, ý kiến của Cục Quản lý Dược tại công văn số 8732/QLD-KD dẫn trên, thực tế hàng hóa nhập khẩu và hồ sơ lô hàng để hướng dẫn Công ty thực hiện theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp. Hải Phòng biết, thực hiện.

(Gửi kèm công văn số 8732/QLD-KD).

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Công ty TNHH Lê Hào;
(đ/c 46 phố Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội)
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải