Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6943/VPCP-V.III
Về chủ trương tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Tờ trình số 20/TTr-UBDT ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban Dân tộc về việc xin chủ trương tổng kết toàn quốc 5 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Ủy ban Dân tộc về mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, thời gian và phân công thực hiện tổng kết toàn quốc 5 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc tại Tờ trình số 20 nêu trên.

2. Giao các Bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Bộ, ngành, địa phương theo kế hoạch phân công của Ủy ban Dân tộc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Xuân Thành; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: Văn thư, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 6943/VPCP-V.III năm 2015 về chủ trương tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 6943/VPCP-V.III
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 03/09/2015
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Xuân Thành
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 03/09/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản