Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6930/TCHQ-PC
V/v miễn xử phạt

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Thái Quốc tế.
(Đ/c: số 25 Tân Thới Nhất 8, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn đề ngày 19/11/2012 của Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Thái Quốc tế về việc xin miễn thi hành hình thức xử phạt bổ sung trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 38 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan, thì: cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính về thuế mà gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, bất khả kháng có quyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp của Chi nhánh Công ty không đủ điều kiện để được xem xét miễn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (báo cáo);
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, PC (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường